"" Exploremyself - Colours of Life: September 2010 "

Tuesday, September 28, 2010

What is Kaizen ?

kayaJaona mhNajao kaya ?
 kayaJaona hI ASaI ek iSastabaw kaya-pawtaI Aaho, kI yaata jyaa izkaNaI kama kolao jaatao, mhNajaoca jyaa izkaNaI samasyaa Aaho, tyaa izkaNaI jaa{na samasyaa kaya Aaho yaaMcao pa`tyaXa inairXana kolao jaatao. (japaanaI BaaYaota yaa jaagaolaa ‘ga^mbaa’ Asao mhNataata). taoqao samasyao saMbaMQaI maahItaI gaaoLa kolaI jaatao. naMtar DoimaMga saayakla AaiNa [tar Saasta` Sauw taM~aaMcaa vaapar kr}na tyaa pa`Snaacaa taaoDgaa kaZlaa jaataao.
 kayaJaona ivaYayaI QaaoDo AiQak :
              kayaJaonacaa Aavaaka nausatyaa galata sauQaarNyaacyaa pa`ik-yaopaoXaa maaoza Aaho.
        kayaJaona mhNajao maanasaata AsaNaa%yaa Amaayaa-d klpanaaSai@tavarcaa  ivaSvaasa Aaho.
        kayaJaona mhNajao Aaho tyaa pairisqataIbad\la samaaQaanaI kQaIca rahu naka, Asao saaMgaNao Aaho.
        kayaJaona mhNajao ASa@ya Asanaa%yaa {tkRYTtaokDo naoNaarI vaaTcaala Aaho. kayaJaona ih ek ivacaar pa`ik`yaa Aaho.
        kayaJaona krtaanaa kaoNataahI ivaiSaYT varcaa vaaparlaa paahIjao Asao naahI.
        kayaJaona samasyaa saaoDvaItaanaa ek ivaiSaYT kalaavaQaIca hvaa AsaohI naahI.
       kayaJaona krtaanaa kahI maulyaaMcaa vaapar kr}na zrvauna idlaolaI maaga-dSa-k tatvao vaapar}na badla GaDvauna       
              AaNanao mahtvaacao Aaho.
        AttaacaI pairisqataI hI sagaLyaata vaa[-T pairisqataI Aaho, yaa gaRhItaavar}na sauQaarNaosa saurvaata kra.
        Anaok lahana lahana klpanaa yaa ekaca maaozyaa klpanaopaoXaa jaasta pairnaama kark Asataata, {payau@ta Asataata.
        kayaJaona mhNajao ‘ba`ona sTa^maIMga’ naahI tar ‘Ta^pa sTa^maIMga’ Aaho.
        kayaJaonacyaa vaaparanao kama krNaa%yaaMcaI kamao saaopaI vhayalaa hvaIta.
        ba%yaaca AiSa ‘kayaJaona’ mhNajao CaoTyaa CaoTyaa sauQaarNaaMcaI ASaI SaRKalaa, kI f@ta kmaI taM~a&aana, kmaI Kaca- kr}na kolaolao badla, kI ASaa badlaamauLo pa`caMD ASaa sauQaarNaa haotaata. 

Useful Links to Read:
01. history-of-total-productive-maintenance
02. why-implement-total-productive
03. what-is-tpm
04. 12-steps-for-tpm-implementation
05. typical-tpm-organizational-chart
06. effectiveness-of-tpm
07. 5-principles-in-tpm-development
08. purpose-and-main-activities-of-kk
09. purpose-and-activities-of-jh-pillar
10. purpose-activity-of-pm-pillar
11. purpose-activities-of-qm-pillar
12. purpose-and-activity-of-dm-pillar
13. purpose-and-activity-of-otpm-pillar
14. purpose-and-activity-of-e-pillar
15. purpose-and-activity-of-she-pillar
16. company-wide-tpm
17. jishu-hozen-information
18. ishu-hozen-equipment-deterioration
19. role-of-production-maintenance-in-jh
20. jishu-hozen-step-1
21. 1s-2s-implementation
22. jh-step-01-abnormalities
23. exposing-seven-types-of-abnormality
24. 2-unfulfilled-basic-condition
25. 3inaccessible-places
26. 4-contamination-sources
27. 5-quality-defect-sources
28. 6-unnecessary-non-urgent-items
29. 7-unsafe-places
30. jishu-hozen-step2
31. jishu-hozen-step-3
32. one-point-lesson-opl
33. visual-control-visual-management
34. 35.
what-is-smed
36. why-energy-conservation
37. mobile-phone-handling-important-tips
38. kaizen-way-of-life


Kaizen - The way of Life

kayaJaona saaQaI kaya-paQdta  maaozo isqatyaMtar :
kaya mhNajao badla AaiNa Jaona mhNajao AiQak caaMgalaa , mhNaUna ‘kayaJaona’ mhNajao AiQak caaMgalao haoNyaacyaa dRYTInao kolaolaa badla AgadI saaopyaa AaiNa sarL Sabdata saaMgaayacao tar ‘kayaJaona’ mhNajao pa`tyaXa Amalaata AaNalaolyaa sauQaarNaa. Karo tar savaa-naI imaLUna vyavasqaapak AaiNa kamagaar yaaMnaI Avyaahta paNao kolaolyaa sauQaarNaa.

kayaJaona ha japaanaI Sabd daona japaanaI SabdaMnaI tayaar Jaalaolaa Aaho. kaya AaiNa Jaona mhNajao AiQak caaMgalaa mhNauna kayaJaona mhNajao AiQak caaMgalao haoNyaacyaa dRYTInao kolaolaa badla AgadI saaopyaa AaiNa sarL Sabdata saaMgaayacao tar ‘kayaJaona’ mhNajao pa`tyaXa Amalaata AaNalaolyaa sauQaarNaa. Karo tar savaa-naI imaLUna vyavasqaapak AaiNa kamagaar yaaMnaI Avyaahta paNao kolaolyaa sauQaarNaa. kayaJaona tatva&aana ho Aapalao vyavasaayaIk AayauYya Aasaao Aapalao saamaajaIk AayauYya Asaao Aqavaa Aapalao vyaoyai@tak AayauYya Asaao tyaata satata sauQaarNaa vhayalaaca hvyaata maaihtaIvar AaQaarIta Aaho. japaana maQyao kayaJaona ho savaa-cyaaca [tako AMgavaLnaI paDlao Aaho, kI Aapana kayaJaona mhNajao jagaavaogaLo kahI krta Aahaota Asao tyaaMnaa vaaTtaca naahI. hI naohmaIcaIca Apairhaya- gaaoYT Aaho Asaoca tao maanataata.

japaanaI laaokaMnaI Aiqa-k AaSca-ya GaDvauna AaNalao Aaho rVImaalaacaI baajaarpaoz tao jagaata savaa-ta {tkRYT djaa- inamaa-Na krNaara doSa yaa tyaaMcyaa pa`vaasaacao Ea`oya kaoNatyaa eka saMklpanaolaa Vayacao Asaola tar tao tyaacyaa kayaJaona yaa ta~aalaaca Vavao laagaola. kayaJaona yaa ekaca sa~aaKaalaI japaananao vaaparlaolaI sava- taM~ao, kI jyaacyaamauLo japaanalaa jaagataIk jaagataIk maanyataa imaLalaI. taI AaNataa yaotaata. japaanaI maaNasao hI pairNaamaa paoXaa kaya-paQdtaIvar jaasta jaaor dotaata. Aapalyaa sava- kaya-paQdtaI maQyao tao Aapalyaa padacaa ADqaLa ikMvaa mayaa-da na yao{] dotaa Barpaur sauQaarNaa krIta Asataata. ho tyaaMcyaa manaaovaRtaIta AgadI Kaaolavar iBanalaolao tatva&aana Aaho. kayaJaona ha tyaaMcyaa AayauYyaacaa, saMskRtaIcaa ek AivaBaajya Baagaca banalaa Aaho.pa`amauKyaanao tyaaMnaI 1950 tao 1960 yaa kaLata gauNavattaa tatva&aana AmaoirkNa ta&a Da^. eDvaD- DoiMmaMga AaiNa Da^. jaaosaof jaurana yaa mahana gaur}kDuna Gaotalao Asalao tarI Aapalyaa svata:cyaa satata sauQaarNaa kayaJaona yaa tatva&aanaacaa vaapar kirta Anaok kaya-pawtaIcaa ivakasa tyaaMnaI kolaa AaiNa Aapalaa saMpauNa- {Vaoga gauNavattaocyaa {cca iSaKaravar naolaa Aaho.
kayaJaonacaI saurvaataca samasyaocyaa jaainavaonao haotao. samasyaa naomakI kaya Aaho. ho samajaavauna Gaonyaanao haotao. jaanaIva haonao Kaupaca mahtvaacao Aaho.karNa jaanaIvaca JaalaI naahI tar samasyaa saaoDivaNyaacaa ikMvaa sauQaarNaa krNyaacaa pa`Snaca {wBavata naahI. Aarama saMtauYTtaa ikMvaa samaaQaanaI vaRttaI ho tar kayaJaonacao pa`mauKa Saryau Aahota. tyaamaLoca samasyaocaI AaoLKa kr}na GaoNa hI kayaJaonacaI paihlaI paayarI Aaho. mhNajaoca kayaJaona hI samasyaa saaoDvaInyaacaI pa`ik`yaaca Aaho. pa`tyaok samasyaa saaoDvaINao mhNajaoca sauQaarNaocaI varcaI paataLI gaazNao Aaho AaiNa ekda kolaolaI sauQaarNaa kayama iTkavaI mhNauna tyaaMca pa`maiNa krNaohI mahtvaacao Asatao. Aqaa-ta [qao Aapana ek gaaoYT naIT samajaavauna Gyaayalaa hvaI. kI gauNavattaa AaiNa satata sauQaarNaa hI kahI f@ta {tpaadna ikMvaa saovaa yaaca vyavasaayaapaurtaI mayaa-idta naahI, tar itacaa spaYa- maanavaacyaa sabaMiQata Asanaa%yaa pa`tyaok gaaoYTIlaa kamaalaa Aalaolyaa Aaho. AapaNa kaya ksao krtaao, AapaNa yaM~ao kSaI hataaLtaao. Aapalyaa kamaacyaa pawtaI kSaa Aahota, [takoca kaya paNa maaNasaaMcyaa AapaapasaataIla vata-NaukIcyaahI sava- baabaI yaata yaotaata. yaayalaa hvyaata.
paaScaatya jagaacaa jaaor ha navaIna saMSaaoQana AaiNa navaIna kaya-pawtaI yaacyaa ivakasaavar Aaho. parMtau yaa pa`ik`yaota kahI bauwIvana laaokca sahBaagaI hao{] Saktaata AaiNa sava-saamaanya maaNasao yaaMcaI AmalabajaavanaI krtaata, mhNauna ASaa AmalabajaavanaI naMtar tyaata kahI daoYa inamaa-Na haotaata AaiNa imaLvaIlaolyaa pairNaamaacaI paataLI satata Kaalavata jaatao. parMtau pauvao-kDIla japaanaI laaok  ‘kayaJaona’ yaa kaya-pawtaIca vaapar krIta AsalyaamauLo ekda gaazlaolaI paataLI kQaIca KaalaI yaota naahI, tar yaa paataLIta satata sauQaarNaa haota Asatao. ASaa sauQaarNaa f@ta qaaoDo bauiwmaana laaok  naahIta tar saMsqaotaIla pa`tyaok maanausa krIta Asataao. tyaamauLo tyaacaa pa`BaavahI maaozyaa pa`maaNaata haotaao. japaanaI {VaogaaMnaa yaacaaca maaoza fayada Jaalaolaa idsataao. sauQaarNaa krNyaacao daoNa maaga- Aahota, ek mhNajao maaozo SaaoQa laavauna saQyaacyaa pairsqaItaIta satata lahana lahana badla kirta. Avyaahta sauQaarNaa kirta rahNao. japaanaI laaokaMnaI ‘kayaJaona’ yaa caLvaLItauna dusara maaga- AtyaMta pa`BaavaI paNao vaaparlaa Aaho.
tyaamauLoca tyaaMnaa  jagaapauZo spaQaa-tmak  Aavhana {Bao krtaa Aalao. ‘kayaJaona’ caa saMdoSa Aaho, kI Aapalyaa kamaata Asaa ekhI idvasa jaataa kamaa nayao, kI tyaa idvaSaI Aapana kaozotarI, kahItarI sauQaarNaa kolaI naahI. yaamauLoca japaanaI {Vaogaata satata sauQaarNaa krNaarI ivacaarQaaraca tayaar JaalaI AaiNa tyaataunaca iSasta, vaoLocao mahtva, kaOSalya AaiNa gauNavattaa yaacaI inamaI-taI JaalaI Aaho.

 laXaata Gyaayacao kahI maulaBauta inayama :

  •  badlaasaazI mana Kaulao Asau Va.                   
  • sakaratmak dRYTIkaoNa zovaa.
  • na vya@ta kolaolaa ivaraoQahI laXaata Gyaa.
  • kaoNaalaahI daoYa na doNaaro vaataavarNa inamaa-Na kra.
  • parsparabad\la Aadr Baava zovaa.
  • baiQartaa TaLa, {tsaahI rha.
  • ivacaaraMcaI pa`ik`yaa samajaavauna Gyaa.
  • paOSaacaI ikMvaa saaQanasaamaga`IcaI maazI gauMtavanauk TaLa.

Useful Links to Read:
01. history-of-total-productive-maintenance
02. why-implement-total-productive
03. what-is-tpm
04. 12-steps-for-tpm-implementation
05. typical-tpm-organizational-chart
06. effectiveness-of-tpm
07. 5-principles-in-tpm-development
08. purpose-and-main-activities-of-kk
09. purpose-and-activities-of-jh-pillar
10. purpose-activity-of-pm-pillar
11. purpose-activities-of-qm-pillar
12. purpose-and-activity-of-dm-pillar
13. purpose-and-activity-of-otpm-pillar
14. purpose-and-activity-of-e-pillar
15. purpose-and-activity-of-she-pillar
16. company-wide-tpm
17. jishu-hozen-information
18. ishu-hozen-equipment-deterioration
19. role-of-production-maintenance-in-jh
20. jishu-hozen-step-1
21. 1s-2s-implementation
22. jh-step-01-abnormalities
23. exposing-seven-types-of-abnormality
24. 2-unfulfilled-basic-condition
25. 3inaccessible-places
26. 4-contamination-sources
27. 5-quality-defect-sources
28. 6-unnecessary-non-urgent-items
29. 7-unsafe-places
30. jishu-hozen-step2
31. jishu-hozen-step-3
32. one-point-lesson-opl
33. visual-control-visual-management
34. 35.
what-is-smed
36. why-energy-conservation
37. mobile-phone-handling-important-tips

Saturday, September 4, 2010

Mobile Phone Handling - Important tips

Every time there’s news of another mobile phone battery exploding. It creates panic waves across the consumer landscape. Some time batteries explode due to glitch in the manufacturing process, which a results in a sub-standard batch. At such times manufacturers always call back the faulty product & replace it for free. It’s therefore always advisable to keep an eye and ear open to such announcements that are always accompanied by instructions on how to identified whether your battery is apart of that faulty batch or not.

Many other times, however, batteries may explode if they are poorly handled. Here are a few tips to make sure that you are handling your mobile phone & battery in the right way.

1) Firstly, avoid overcharging your phone battery. A longer charging time does not mean that your phone battery will last longer. Not at all!

2) Don’t use incompatible and unauthorized mobile phone batteries and chargers many incidents of exploding gadgets have involved counterfeit products in fact? Many manufacturers now publish guides to help identify fakes. At any point of time, if you have any question about the compatibility of a product with your mobile phone, contact an authorized dealer for advice. And yes, never buy or use batteries that are improperly/ suspiciously packaged look damaged or dented.

3) Similarly if you damage your phone battery in any way replaced it immediately especially since such batteries are more prone to exploding.

4) Also never carry your battery in your pocket or store it in your purse.
Contact with other metal objects in these places could harm the batteries terminals.

5) Don’t keep or store your mobile phone in or around areas that are hot.
This includes cooking surfaces near a cloths iron and even the glove compartment in your cars.

6) Never use a mobile phone that’s hot to touch .Over heated mobile phones and batteries can cause serious injuries also unplug the charging phone immediately if there are sings that the phone or batteries over heating. Get the phone checked by an authorized dealer
Before using it again.

7) Alternatively, don’t get the battery wet. During monsoons, make sure your phone is stored with in a dry encasing so as to avoid any untoward incident.

8) Keep your phone clean by using a clean and soft cloth. Avoid using any specially formulated liquids for the purpose.

Useful Links to Read:
01. history-of-total-productive-maintenance.html
02. why-implement-total-productive.html
03. what-is-tpm.html
04. 12-steps-for-tpm-implementation.html
05. typical-tpm-organizational-chart.html
06. effectiveness-of-tpm.html
07. 5-principles-in-tpm-development.html
08. purpose-and-main-activities-of-kk.html
09. purpose-and-activities-of-jh-pillar.html
10. purpose-activity-of-pm-pillar.html
11. purpose-activities-of-qm-pillar.html
12. purpose-and-activity-of-dm-pillar.html
13. purpose-and-activity-of-otpm-pillar.html
14. purpose-and-activity-of-e-pillar.html
15. purpose-and-activity-of-she-pillar.html
16. company-wide-tpm.html
17. jishu-hozen-information.html
18. ishu-hozen-equipment-deterioration.html
19. role-of-production-maintenance-in-jh.html
20. jishu-hozen-step-1.html
21. 1s-2s-implementation.html
22. jh-step-01-abnormalities.html
23. exposing-seven-types-of-abnormality.html
24. 2-unfulfilled-basic-condition.html
25. 3inaccessible-places.html.
26. 4-contamination-sources.html.
27. 5-quality-defect-sources.html.
28. 6-unnecessary-non-urgent-items.html.
29. 7-unsafe-places.html.
30. jishu-hozen-step2.html.
31. jishu-hozen-step-3.html.
32. one-point-lesson-opl.html.
33. visual-control-visual-management.html.
34. 35.
what-is-smed
36. why-energy-conservation


Useful Links to Read:
01. history-of-total-productive-maintenance
02. why-implement-total-productive
03. what-is-tpm
04. 12-steps-for-tpm-implementation
05. typical-tpm-organizational-chart
06. effectiveness-of-tpm
07. 5-principles-in-tpm-development
08. purpose-and-main-activities-of-kk
09. purpose-and-activities-of-jh-pillar
10. purpose-activity-of-pm-pillar
11. purpose-activities-of-qm-pillar
12. purpose-and-activity-of-dm-pillar
13. purpose-and-activity-of-otpm-pillar
14. purpose-and-activity-of-e-pillar
15. purpose-and-activity-of-she-pillar
16. company-wide-tpm
17. jishu-hozen-information
18. ishu-hozen-equipment-deterioration
19. role-of-production-maintenance-in-jh
20. jishu-hozen-step-1
21. 1s-2s-implementation
22. jh-step-01-abnormalities
23. exposing-seven-types-of-abnormality
24. 2-unfulfilled-basic-condition
25. 3inaccessible-places
26. 4-contamination-sources
27. 5-quality-defect-sources
28. 6-unnecessary-non-urgent-items
29. 7-unsafe-places
30. jishu-hozen-step2
31. jishu-hozen-step-3
32. one-point-lesson-opl
33. visual-control-visual-management
34. 35.
what-is-smed
36. why-energy-conservation
Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template