"" Exploremyself - Colours of Life: What is Kaizen ? "

Tuesday, September 28, 2010

What is Kaizen ?

kayaJaona mhNajao kaya ?
 kayaJaona hI ASaI ek iSastabaw kaya-pawtaI Aaho, kI yaata jyaa izkaNaI kama kolao jaatao, mhNajaoca jyaa izkaNaI samasyaa Aaho, tyaa izkaNaI jaa{na samasyaa kaya Aaho yaaMcao pa`tyaXa inairXana kolao jaatao. (japaanaI BaaYaota yaa jaagaolaa ‘ga^mbaa’ Asao mhNataata). taoqao samasyao saMbaMQaI maahItaI gaaoLa kolaI jaatao. naMtar DoimaMga saayakla AaiNa [tar Saasta` Sauw taM~aaMcaa vaapar kr}na tyaa pa`Snaacaa taaoDgaa kaZlaa jaataao.
 kayaJaona ivaYayaI QaaoDo AiQak :
              kayaJaonacaa Aavaaka nausatyaa galata sauQaarNyaacyaa pa`ik-yaopaoXaa maaoza Aaho.
        kayaJaona mhNajao maanasaata AsaNaa%yaa Amaayaa-d klpanaaSai@tavarcaa  ivaSvaasa Aaho.
        kayaJaona mhNajao Aaho tyaa pairisqataIbad\la samaaQaanaI kQaIca rahu naka, Asao saaMgaNao Aaho.
        kayaJaona mhNajao ASa@ya Asanaa%yaa {tkRYTtaokDo naoNaarI vaaTcaala Aaho. kayaJaona ih ek ivacaar pa`ik`yaa Aaho.
        kayaJaona krtaanaa kaoNataahI ivaiSaYT varcaa vaaparlaa paahIjao Asao naahI.
        kayaJaona samasyaa saaoDvaItaanaa ek ivaiSaYT kalaavaQaIca hvaa AsaohI naahI.
       kayaJaona krtaanaa kahI maulyaaMcaa vaapar kr}na zrvauna idlaolaI maaga-dSa-k tatvao vaapar}na badla GaDvauna       
              AaNanao mahtvaacao Aaho.
        AttaacaI pairisqataI hI sagaLyaata vaa[-T pairisqataI Aaho, yaa gaRhItaavar}na sauQaarNaosa saurvaata kra.
        Anaok lahana lahana klpanaa yaa ekaca maaozyaa klpanaopaoXaa jaasta pairnaama kark Asataata, {payau@ta Asataata.
        kayaJaona mhNajao ‘ba`ona sTa^maIMga’ naahI tar ‘Ta^pa sTa^maIMga’ Aaho.
        kayaJaonacyaa vaaparanao kama krNaa%yaaMcaI kamao saaopaI vhayalaa hvaIta.
        ba%yaaca AiSa ‘kayaJaona’ mhNajao CaoTyaa CaoTyaa sauQaarNaaMcaI ASaI SaRKalaa, kI f@ta kmaI taM~a&aana, kmaI Kaca- kr}na kolaolao badla, kI ASaa badlaamauLo pa`caMD ASaa sauQaarNaa haotaata. 

Useful Links to Read:
01. history-of-total-productive-maintenance
02. why-implement-total-productive
03. what-is-tpm
04. 12-steps-for-tpm-implementation
05. typical-tpm-organizational-chart
06. effectiveness-of-tpm
07. 5-principles-in-tpm-development
08. purpose-and-main-activities-of-kk
09. purpose-and-activities-of-jh-pillar
10. purpose-activity-of-pm-pillar
11. purpose-activities-of-qm-pillar
12. purpose-and-activity-of-dm-pillar
13. purpose-and-activity-of-otpm-pillar
14. purpose-and-activity-of-e-pillar
15. purpose-and-activity-of-she-pillar
16. company-wide-tpm
17. jishu-hozen-information
18. ishu-hozen-equipment-deterioration
19. role-of-production-maintenance-in-jh
20. jishu-hozen-step-1
21. 1s-2s-implementation
22. jh-step-01-abnormalities
23. exposing-seven-types-of-abnormality
24. 2-unfulfilled-basic-condition
25. 3inaccessible-places
26. 4-contamination-sources
27. 5-quality-defect-sources
28. 6-unnecessary-non-urgent-items
29. 7-unsafe-places
30. jishu-hozen-step2
31. jishu-hozen-step-3
32. one-point-lesson-opl
33. visual-control-visual-management
34. 35.
what-is-smed
36. why-energy-conservation
37. mobile-phone-handling-important-tips
38. kaizen-way-of-life


No comments:

Post a Comment

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template